• MÔI TRƯỜNG PHƯƠNG NAM
  • MÔI TRƯỜNG PHƯƠNG NAM
  • MÔI TRƯỜNG PHƯƠNG NAM

Năng lực PTN

Năng lực của PTN Phương Nam
Các chứng nhận của các Cơ quan chức năng như sau:
1. Giấy Chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ Quan trắc môi trường với mã số VIMCERTS 039  do Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp ngày 22/02/2021 kèm theo Quyết định số 308/QĐ-BTNMT ngày 22/02/2021.
2. Công văn số 3730/SYT-NVY ngày 15/07/2019 của Sở Y tế TPHCM về việc đồng ý với nội dung công bố đủ điều kiện thực hiện quan trắc môi trường lao động.
3. Giấy chứng chỉ công nhận đánh giá và phù hợp với các yêu cầu của Iso 17025:2017 về lĩnh vực hóa, sinh với mã số VILAS 682 do Văn Phòng Công nhận Chất lượng – Bộ Khoa học và Công nghệ cấp ngày 13/02/2020.
Dịch vụ phân tích môi trường của Công ty TNHH Khoa học Công nghệ và Phân tích Môi trường Phương Nam như sau:
  • Phân tích và đo kiểm vi khí hậu, các mẫu không khí môi trường xung quanh và môi trường lao động;
  • Phân tích các mẫu khí thải lò hơi, khí thải lò đốt, khí thải máy phát điện, ống khói bếp ăn;
  • Phân tích các mẫu nước sông, hồ, nước biển, nước mưa và nước thải;
  • Phân tích các mẫu bùn thải, mẫu đất, trầm tích …
Tải các văn bản pháp lý tại đây: https://drive.google.com/drive/folders/1O51_IDowMbKv3pBamyXWjhLUdZNU-y7E

Chia sẻ qua

Các năng lực PTN khác