• MÔI TRƯỜNG PHƯƠNG NAM
  • MÔI TRƯỜNG PHƯƠNG NAM
  • MÔI TRƯỜNG PHƯƠNG NAM

Văn bản pháp luật

Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường
Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường và quy định quản lý hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường
Nghị định sửa đổi bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành luật bảo vệ môi trường